Thư mời viết bài tham luận Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2018


Thư mời viết bài tham luận Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2018

  • 09/05/2018 14:05
  • Tin Khoa học công nghệ

Nhà trường nhận được văn bản của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc mời viết bài tham luận Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2018. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đăng ký tham gia viết bài. Thời hạn nộp bài 15/9/2018. Nội dung chi tiết xin xem trong văn bản đính kèm.

File đính kèm
Tin liên quan