Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo Công tác quản lý An toàn và Bảo trì công trình xây dựng