Thông báo về Học bổng diện hiệp định tại Liên bang Nga năm 2015