Thông báo Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015