Thông báo Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015