Danh sách Phòng thi Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Ca 1, 2 Ngày 08/12/2015)