Thông báo sinh viên
Thông báo sinh viên
Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV  và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với sinh viên của Trường đang ở tại Khu nhà ở sinh viên  Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với sinh viên của Trường đang ở tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với sinh viên của Trường đang ở tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II