Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp - Hệ đại học liên thông chuyên ngành CNKT ô tô (Cơ sở đào tạo Hà Nội)