Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp - Hệ Đại học liên thông, Lớp 67DLKT21