Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hệ ĐHLT, chuyên ngành CNKT XD Cầu đường bộ K65