Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, hệ ĐHLT cơ sở Hà Nội