Phòng TCKT thông báo đính chính về việc kiểm tra, ký xác nhận thu nhập năm 2018