Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế Phát triển nguồn nhân lực AHRD 2019