Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 - 2019