Thông báo về việc mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học tại Đại học Nha Trang