Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về Cơ học đá VCRES2019