Thông báo v/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Thông báo v/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM”

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN


 

Ghi chú: Phụ lục 01 và Phụ lục 02 (bản mềm) được đăng file đính kèm

File đính kèm