Thông báo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2020