Thông báo xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất năm 2021