Thông báo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030


Thông báo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Căn cứ văn bản số 4437/BGTVT-MT  ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030,  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đề nghị các cá nhân, đơn vị tham gia xây dựng đề xuất kế hoạch với nội dung phù hợp với yêu cầu nêu trên (chi tiết trong file đính kèm).

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Phòng KHCN - HTQT trước ngày 25/5/2019 (phụ trách: TS. Hoàng Vũ, email: vuhoang@utt.edu.vn).

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm