Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017


Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

  • 12/06/2017 14:06
  • Văn bản Công đoàn

Kính gửi:     - Công đoàn Cơ sở Thái Nguyên;

                   - Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trong toàn Trường.

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-CĐTr ngày 15/1/2017 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT. Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2016-2017. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

- Tập hợp các cháu học sinh là con cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường vào những hoạt động vui chơi bổ ích, tạo không khí phấn khởi cho các cháu bước vào kỳ nghỉ hè.  

- Biểu dương các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2016-2017, thông qua đó khích lệ tinh thần cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

2. Hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm

- Hình thức tổ chức: Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2016-2017.

- Thời gian: Tuần từ 12 - 16/6/2017 tùy theo lịch công tác của từng cơ sở đào tạo.

- Địa điểm: Tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường.

3. Kinh phí tổ chức

- Kinh phí khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được lấy từ nguồn kinh phí Công đoàn.

- Nhà trường hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi gặp mặt (Hội trường, backdrop, nước uống, bánh kẹo, hoa... )

4. Tổ chức thực hiện

- Ban Nữ công các cơ sở đào tạo tập hợp danh sách các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học 2016-2017 gửi về Ban tổ chức để triển khai thực hiện.

- Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí theo kế hoạch.

- Phòng Hành chính quản trị chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho tổ chức buổi gặp mặt.

Lưu ý:

1. Ban Nữ công các cơ sở đào tạo gửi danh sách các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 về Văn phòng công đoàn trước ngày 08/6/2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với các đồng chí có tên trong danh sách sau để được giải đáp:

Cơ sở Hà Nội:       Chị Trần Thị Hồng Nhung, điện thoại 093.455.9455

Cơ sở Vĩnh Phúc: Chị Trịnh Thị Thu Hằng, điện thoại 091.523.0288

Cơ sở Thái Nguyên: Chị Tạ Thị Hòa, điện thoại 0168.864.4745

 

Nơi nhận:

- CĐN (b/c);
- ĐU, BGH (b/c);
- CĐ Cơ sở, CĐ bộ phận (t/h);
- VP (lưu).

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lê Thu Sao

Tin liên quan