Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Tổng công ty ĐSVN