Lịch công tác tuần 22 năm 2017 (từ 29/5/2017 đến 04/6/2017)


Lịch công tác tuần 22 năm 2017 (từ 29/5/2017 đến 04/6/2017)

  • 27/05/2017 21:05
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 22 THEO NĂM 2017
TUẦN 43 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
29/5

Sáng

Làm việc tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

 Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
30/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng KHCN Bộ GTVT (cả ngày).
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp nhà D, Bộ GTVT.

Bộ GTVT

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường.
Thành phần: Các đồng chí trong BCH Công đoànTrường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Chủ tịch Công đoàn

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Mở thầu phần tài chính.
gói thầu số 20: Tư vấn giám sát Nhà giảng đường A3;
gói thầu số 22: Xây lắp nhà giảng đường A3.

Thàn phần:Phòng QLĐT và XDCB, đại diện các nhà thầu tham gia.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
15h00

Nội dung: Họp bàn nội dung chuẩn bị làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Tuấn (Phòng KHCN- HTQT); GS Tráng, PGS Nải, PGS Thuỷ, B Hương, Ô Đăng, Ô Thắng (Khoa CT); Ô Quang Anh, Ô Hiệp (Khoa CK); B Sao, Ô Lâm (Khoa KTVT); Ô Hùng, Ô Toàn (Khoa ĐTTC); Ô Thanh, Ô Hưng (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
31/5

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Năm
01/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2017
Thành phần: Ô Quang, B Nhung (CTSV); Ô Lâm (Đào tạo); Ô Ngọc (HCQT); Ô Thanh, Ô Tùng (TTCNTT); Ô Trinh (KHCN); Ô An (SĐH); Ô Hùng (ĐTTC); Ô Thế Anh (ĐBCL); B Thuỷ (TCKT); B Hương, Ô Hoàng Anh (Khoa CT); Ô Quang Anh (Khoa CK); B Lê, B Sao (Khoa KTVT); Ô Hưng (CNTT); Ô Ánh (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Sáu
02/6

Sáng
8h00

(họp trực tuyến)

Nội dung: Họp Giao ban toàn Trường tháng 5/2017. (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Ban Giám hiệu; Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Thư viện, Trưởng các Bộ môn.
- Đầu cầu Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Lãnh đạo các bộ môn.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 3 Cơ sở đào tạo.

Bí thư Đảng ủy-
 Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
03/6

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Họp thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, thành viên Hội đồng thẩm định, tiểu ban xây dựng CTĐT, Phòng Đào tạo SĐH.
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng
Chiều

 

 

Chủ Nhật
04/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan