Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (từ 03/7/2017 đến 09/7/2017)


Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (từ 03/7/2017 đến 09/7/2017)

  • 01/07/2017 17:07
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 27 THEO NĂM 2017
TUẦN 48 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
03/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp về dự án mở rộng đất.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu (Phòng KHCN-HTQT); B Thuỷ (Phòng TCKT); B Hương (Phòng QLDT và XDCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3

PHT Vũ Ngọc Khiêm
Sáng
8h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với GS. TS. Dietmar Sturzbecher của Trường Đại học Postdam, Đức.
Thành phần: Ô Hùng (ĐTTC), B Hiền, B Vân (Phòng KHCN-HTQT), Ô Sơn (TT ĐTLX).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng
9h30

Nội dung: Thi công gói thầu số 4.
Thành phần: Phòng QLĐT-XDCB; B Thủy (TCKT), các đơn vị nhà thầu.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với Nhóm xây dựng Chương trình Logistics.
Thành phần: Các PHT; Ô Lâm (Đào tạo), Ô Hùng, Ô Toàn (ĐTTC); Bà Sao, Ô Lâm (Khoa KTVT); Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
04/7

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Doanh nghiệp Nhật Bản.
Thành phần: B Hiền, B Vân (Phòng KHCN-HTQT)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
05/7

Sáng
9h00

Nội dung: Hội thảo chuyên đề về Hệ thống chuẩn bị cho người bắt đầu lái xe và an toàn giao thông. (Phòng HCQT chuẩn bị phòng Hội thảo và Trung tâm CNTT chuẩn bị về kỹ thuật)
Thành phần: Ô Hùng (ĐTTC) ; Ô Sơn (TT Lái xe); B Hương (Khoa Công trình); Các cán bộ giảng viên TT Đào tạo Lái xe; Giảng viên Khoa Công trình quan tâm tham dự.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3

PHT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
 

 

 

Thứ Năm
06/7

Sáng

 

 

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Họp rà soát nội dung xây dựng kế hoạch ngân sách 2018.
Thành phần: Các PHT; Bà Thủy, Bà Sơn, Bà Điệp (TCKT); Ô Trinh, Ô Hiếu (KHCN-HTQT); Bà Hương (QLĐT&XDCB), Ô Lâm (ĐT), Ô Thanh (CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
07/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
08/7

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan