Thông báo
Thông báo
Thông báo Nhập dữ liệu hồ sơ HSSV

Thông báo Nhập dữ liệu hồ sơ HSSV

Thực hiện Quy định về quản lý hồ sơ HSSV của Bộ GD&ĐT, của Trường Đại học Công nghệ GTVT, phòng Công tác HSSV đã triển khai \"Chương trình sinh viên tự nhập thông tin cá nhân\" trên phần mềm quản lý đào tạo CMC.

Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Kế hoạch tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối về tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp...