Thông báo
Thông báo
Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2009

Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2009

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...