Chương trình Tài trợ nghiên cứu ứng dụng - Quỹ TECHPLUS - VINTECH CITY