Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2017


Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2017

  • 01/12/2017 11:12
  • Thông báo

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Công văn số 12714/BGTVT-TCCB ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

2. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Chủ tịch Hội đồng trường; Kế toán trưởng và các viên chức lãnh đạo, quản lý do Hiệu trưởng bổ nhiệm.

3. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

4. Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Việc đánh giá, phân loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các nội dung sau:

- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết tập thể.

2. Việc đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các nội dung sau

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Việc đánh giá, phân loại viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các nội dung sau

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

4. Việc đánh giá, phân loại người lao động

Việc đánh giá, phân loại người lao động được thực hiện theo các nội dung của viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

III. THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.

Hiệu trưởng đánh giá, phân loại đối với Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng và viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Trường.

Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Trường đánh giá, phân loại đối với viên chức, người lao động trong đơn vị, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

IV. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại

1.1. Tự đánh giá, phân loại

Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Hiệu trưởng làm báo cáo theo Biểu số 01, Phó Hiệu trưởng làm báo cáo theo Biểu số 02 kèm theo Hướng dẫn này).

1.2. Tổ chức đánh giá, phân loại

- Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp Nhà trường để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Thành phần tham dự: Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Giám đốc cơ sở đào tạo, trung tâm; Trưởng phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có ý kiến bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại.

- Việc đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham khảo ý kiến của tập thể đơn vị tham gia tại cuộc họp Nhà trường và ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để quyết định, đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng.

- Việc đánh giá, phân loại đối với Phó Hiệu trưởng: Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến của tập thể đơn vị tham gia tại cuộc họp Nhà trường và ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để quyết định, đánh giá, phân loại đối với Phó Hiệu trưởng.

2. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

2.1. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

- Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

- Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của Nhà trường được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;

- Có năng lực tập hợp, xây dựng Nhà trường đoàn kết, thống nhất. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

2.2. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

- Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có năng lực xây dựng Nhà trường đoàn kết, thống nhất. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

2.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

- Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

- Có một trong các tiêu chí sau:

+ Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Trường chậm tiến độ;

+ Giải quyết công việc của Trường không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục;

+ Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Trường chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

+ Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

  2.4. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau được đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

- Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của Nhà trường nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

- Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

- Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

- Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

- Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật;

- Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

- Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết;

- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

- Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

V. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Trình tự, thủ tục đánh giá

1.1. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Chủ tịch Hội đồng trường, Kế toán trưởng và các viên chức lãnh đạo, quản lý trong Trường)

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng trường

* Tự đánh giá, phân loại

Chủ tịch Hội đồng trường làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Biểu số 03 kèm theo Hướng dẫn này.

* Tổ chức đánh giá, phân loại

Việc đánh giá, phân loại đối với Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện như đối với Hiệu trưởng.

b) Đối với Kế toán trưởng và các viên chức lãnh đạo, quản lý trong Trường

* Tự đánh giá, phân loại

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Biểu số 04 kèm theo Hướng dẫn này.

* Tổ chức đánh giá, phân loại

- Cấp đơn vị

+ Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp tổng kết hằng năm của đơn vị (theo phân cấp quản lý) để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Thành phần tham dự cuộc họp:

Đơn vị có tổ chức cấu thành (bao gồm: Cơ sở đào tạo Thái Nguyên, các Khoa, Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Công nghệ cơ khí, Trung tâm Công nghệ thông tin), thành phần tham dự là đại diện chi ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên đơn vị (nếu có) và Trưởng bộ môn hoặc Tổ trưởng.

Đơn vị không có tổ chức cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức, người lao động hiện đang công tác tại đơn vị.

+ Chi ủy chi bộ đơn vị có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.

+ Tập thể lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trường tham khảo các ý kiến tham gia tại cuộc họp, ý kiến của Chi ủy chi bộ, nhận xét đánh giá bằng văn bản và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định đánh giá, phân loại đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc đơn vị.

- Cấp Trường

+ Đối với Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường:

Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường đọc tóm tắt bản tự nhận xét đánh giá và nhận xét đánh giá của đơn vị tại cuộc họp cấp trường.

Thành phần tham dự: Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Giám đốc cơ sở đào tạo, trung tâm; Trưởng phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường.

Việc đánh giá, phân loại đối với Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường: Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tham gia tại cuộc họp, ý kiến của Chi ủy chi bộ đơn vị và ý kiến của tập thể đơn vị để quyết định đánh giá, phân loại đối với Kế toán trưởng và người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường.

+ Đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường và các viên chức lãnh đạo, quản lý khác của đơn vị trực thuộc Trường:

Việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường và các viên chức lãnh đạo, quản lý khác của đơn vị trực thuộc Trường: Hiệu trưởng tham khảo ý kiến của Chi ủy chi bộ đơn vị, ý kiến của tập thể đơn vị và nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức để quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị và các viên chức lãnh đạo, quản lý khác của đơn vị trực thuộc Trường.

1.2. Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Tự đánh giá, phân loại

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Biểu số 05 kèm theo Hướng dẫn này.

b) Tổ chức đánh giá

- Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp tổng kết hằng năm của đơn vị (theo phân cấp quản lý) để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Thành phần cuộc họp: Toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị (theo phân cấp quản lý).

- Người đứng đầu đơn vị trực thuộc Trường tham khảo ý kiến của lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý và của mọi người trong đơn vị nơi viên chức công tác để quyết định đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh giá, phân loại.

1.3. Đối với người lao động

a) Tự đánh giá, phân loại

Người làm việc theo hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Biểu số 06 kèm theo Hướng dẫn này. 

b) Tổ chức đánh giá

Cách thức thực hiện việc đánh giá, phân loại người lao động được áp dụng như đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

2.1. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất

lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;        

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

2.2. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

2.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

2.4. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ:

- Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

- Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

- Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

- Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

3. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

3.1. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viên chức lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Có tất cả các tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý;

- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

- Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

3.2. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Có tất cả các tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý;

- Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3.3. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau thì được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Có tất cả các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ của viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

3.4. Tiêu chí đánh giá phân loại viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ:

- Các tiêu chí không hoàn thành nhiệm vụ của viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

- Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc;

- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

- Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

4. Tiêu chí đánh giá, phân loại người làm việc theo hợp đồng lao động

Tiêu chí đánh giá, phân loại người lao động được áp dụng tương tự như tiêu chí đánh giá, phân loại đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dung của hướng dẫn này.

2. Các đơn vị thực hiện tổ chức đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và nộp các biểu mẫu, hồ sơ đánh giá, phân loại về Nhà trường (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2017, đồng thời gửi file điện tử: Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động theo Biểu số 07a và 07b vào địa chỉ email: thunt@utt.edu.vn.

Hồ sơ nộp về Nhà trường gồm:

- Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động (theo Biểu số 07a và 07b);

- Phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động;

- Nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp (theo Biểu số 09);

- Bản bổ sung lý lịch công chức, viên chức (theo Biểu số 08a), người lao động (theo Biểu số 08b).      

3. Thông tin hướng dẫn được đăng tải trên Website của Nhà trường, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn./.

File đính kèm
Tin liên quan