Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017


Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

  • 01/12/2017 14:12
  • Thông báo

Căn cứ Công văn số 404-CV/ĐUK, ngày 23/11/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017”, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, Đảng ủy, các chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Đảng ủy, các chi bộ, lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ đảng viên khi kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Trung ương; phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.            Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Đảng ủy bộ phận, chi ủy các chi bộ và lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kiểm điểm, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên bảo đảm thực chất. Kết quả kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm sẽ được xem xét để làm căn cứ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí, phân công, sử dụng cán bộ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH        

1. Đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng kiểm điểm

a) Tập thể: Ban Chấp Đảng ủy Trường, Đảng bộ bộ phận, chi ủy các chi bộ.

b) Cá nhân: Toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Trường.

1.2. Nơi kiểm điểm

- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia. Cụ thể như sau:

+ Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kiểm điểm trước ban chấp hành Đảng bộ Trường.

+ Các đồng chí Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy bộ phận, các đồng chí chi ủy viên các chi bộ kiểm điểm trước chi bộ.

*  Việc kiểm điểm các chức danh lãnh đạo chính quyền theo hướng dẫn của  Bộ Giao thông vận tải.

2. Nội dung kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Công văn số 1825-CV/BTCTW ngày 18/11/2016; Công văn số 3993-CV/BTCTW ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/ĐUK ngày 19/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; Công văn số 52-CV/ĐUK, ngày 24/11/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015” và Công văn số 404-CV/ĐUK ngày 23/11/2017 về việc “Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017” . Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp uỷ cần tập trung thực vào một số nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) năm 2017.

- Các cấp uỷ kiểm điểm kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2016; những việc chưa khắc phục được, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới (nếu có).

- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện quy định, quy chế làm việc của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân.

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; khen thưởng và kỷ luật đảng.

2.2. Đối với cá nhân

2.2.1. Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật

* Về chính trị tư tưởng:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

+ Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.

+ Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

+ Có ý thức nghiên cứu học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới.

* Về đạo đức, lối sống:

+ Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

+ Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

+ Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, yêu thương đồng nghiệp.

+ Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

* Về tác phong, lề lối làm việc:

+ Có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có kinh nghiêm thực tiễn sâu sắc, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

+ Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.

+ Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của đơn vị nơi công tác.

+ Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan.

+ Kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII "về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đực, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ".

- Tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

+ Quán triệt, vận dụng, cụ thể hoá và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên vào thực tiễn của đơn vị.

+ Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

+ Quan hệ, phối hợp giữa tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Xây dựng tổ chức bộ máy vững mạnh, việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

+ Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII).

+ Lãnh đạo, điều hành theo quy chế làm việc của cấp uỷ, của Nhà trường.

* Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

2.2.2 Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại mục 2.2.1 còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết;              thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.     - Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Các bước tiến hành kiểm điểm

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

- Đồng chí bí thư Đảng ủy, bí thư Đảng ủy bộ phận, bí thư các chi bộ trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia, đóng góp.

- Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú (theo mẫu).

- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).

3.2. Tổ chức kiểm điểm

- Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên sau. Có thể kết hợp với kiểm điểm tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ trên 30 đảng viên, có tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

- Đồng chí bí thư Đảng ủy, bí thư Đảng ủy bộ phận, bí thư các chi bộ chủ trì việc kiểm điểm, định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp để kết luận; chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

- Trong quá trình kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, chỉ đạo cho kiểm điểm tiếp hay tạm dừng kiểm điểm và đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước, đảng viên sau; đánh giá hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

1. Tổ chức cơ sở đảng

Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.

1.1. Đối tượng

Đảng bộ Trường, Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc.

1.2. Nội dung

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị (40 điểm): Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Công tác chính trị tư tưởng (20 điểm): Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ (15 điểm): Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng.

- Lãnh đạo xây dựng Nhà trường và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm): Xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng (10 điểm): Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

1.3. Phân loại chất lượng

a). Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:

- Tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Chi bộ, đảng bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;

- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.

Số chi bộ được phân loại “Trong sạch, vững mạnh" không nên vượt quá 50% tổng số các chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành đảng bộ Trường xem xét, lựa chọn một số chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số chi bộ được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

b). Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:

- Tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên nào bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);

- Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.

c). Đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

d). Đảng bộ, chi bộ yếu kém: Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:

- Nội bộ mất đoàn kết.

- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải thi hành kỷ luật.

- Chính quyền cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

- Có tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

- Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

e). Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng:

- Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm của các chi bộ, Đảng ủy Trường thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và ra quyết định công nhận đánh giá, phân loại các chi bộ.

- Chi bộ đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với chi bộ mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên

2.1. Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo  Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn của Nhà trường.

2.2. Đánh giá, phân loại đảng viên

Việc đánh giá, phân loại đảng viên phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đồng thời với công tác “đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức” năm 2017 theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn của Nhà trường.

2.2.1. Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

2.2.2. Nội dung: Theo nội dung kiểm điểm đảng viên tại khoản 2.2.phần A.

2.2.3. Phân loại chất lượng đảng viên:

a) Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc được đề nghị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh, thành phố tặng “Bằng khen”.

Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

b) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

c) Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên.

d) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm nhưng không cố gắng sửa chữa khuyết điểm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:

- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.

- Phân loại cán bộ, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.

- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.

2.2.4. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên:

- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, cá nhân tự đánh giá, phân loại; chi bộ bỏ phiếu (hoặc biểu quyết), công bố kết quả phân loại và báo cáo Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.

- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt (có lý do chính đáng) chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt.

- Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Hướng dẫn này, Đảng ủy Trường yêu cầu Đảng bộ bộ phận, các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm điểm ở đơn vị mình bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung;

- Các chi bộ hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và nộp hồ sơ báo cáo về Đảng ủy Trường trước ngày 10/12/2017.

(Hồ sơ báo cáo gồm: Báo cáo kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng cơ sở đảng và đảng viên, Bản tự kiểm điểm của đảng viên (có nhận xét của chi bộ); Bản bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú của đảng viên và các văn bản khác theo quy định)

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, Đảng bộ bộ phận, các chi bộ phản ánh kịp thời về Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy) để Đảng ủy Trường xem xét, điều chỉnh, bổ sung, giải đáp./.

File đính kèm
Tin liên quan