Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019

KẾ HOẠCH
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra, nhà tuyển dụng và đảm bảo các tiêu chí kiểm định chất lượng trường đại học;

- Kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phát triển văn hóa chất lượng trong giáo dục và văn hóa minh chứng trong hoạt động quản trị đại học;

- Làm cơ sở để các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của từng đơn vị.

2. Yêu cầu

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với thực tiễn Nhà trường và của từng đơn vị; đảm bảo tính khả thi, từng bước nâng cao mức chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn đáp ứng ngày càng cao tiêu chuẩn kiểm định chất lượng;

- Hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất;

- Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị; triển khai và phối hợp thực hiện với các đơn vị liên quan trong toàn trường theo từng nội dung.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

Yêu cầu/ kết quả

I

Tổ chức và quản lý

 

 

 

 

1

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường

01/2019 - 12/2019

P.TCCB

Các đơn vị liên quan

Đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu, mục tiêu phát triển của Trường

2

Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; chuẩn hóa đội ngũ

01/2019 - 12/2019

P.TCCB

Các đơn vị liên quan

Đáp ứng theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và Bộ GTVT

II

Công tác đào tạo

 

 

 

 

1

Rà soát, bổ sung các văn bản của Trường: Quy trình xây dựng CTĐT; Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá CTĐT; Hướng dẫn xây dựng CTĐT theo CĐR của Trường; Văn bản quy định, hướng dẫn việc biên soạn đề cương các học phần.

01/2019 - 05/2019

P.ĐT

P.KT&ĐBCL; Các Khoa chuyên ngành

Đáp ứng theo quy định của Bộ GD-ĐT

2

Điều chỉnh chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Máy xây dựng; Máy tàu thủy và thiết bị nổi; Đầu máy toa xe và tàu điện Metro; Kế toán doanh nghiệp; Logistics và vận tải đa phương thức; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; CTĐT Khoa Công trình. 

01/2019 - 9/2019

P.ĐT

Khoa Cơ khí; Khoa Kinh tế vận tải; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công trình

Ban hành CTĐT sau điều điều chỉnh

3

Xây dựng đề án xin mở ngành; mở mới các CTĐT đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.

01/2019 - 5/2019

P.ĐT; P.ĐT SĐH.

các Khoa chuyên ngành

Đảm bảo theo đúng quy định, quy trình, phù hợp với chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội

4

Rà soát, điều chỉnh các CTĐT thạc sỹ.

01/2019 - 08/2019

P.ĐT SĐH

Các Khoa chuyên ngành

Đáp ứng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT

5

Xây dựng và triển khai các học phần Elearning: Toán, Vật lý, Hóa, Xác suất thống kê

01/2019 - 6/2019

P.ĐT

Khoa Khoa học cơ bản

Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu bài giảng điện tử

6

Hội thảo đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng đào tạo.

06/2019 - 8/2019

P.ĐT

Các Khoa

Phương pháp giảng dạy mới đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu xã hội

III

Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng Trường

 

 

 

 

1

Điều chỉnh tổ chức thi kết thúc học phần

01/2019 - 3/2019

P.KT&ĐBCLĐT

Các Khoa

Hiệu quả tổ chức thi

2

Rà soát, bổ sung ngân hàng đề thi phục vụ thi kết thúc học kỳ

01/2019 - 3/2019

P.KT&ĐBCLĐT

Các Khoa

Ngân hàng đề thi cập nhật đáp ứng cấu trúc, mục tiêu đào tạo

3

Xây dựng kế hoạch thi,  bố trí cán bộ coi thi kết thúc học phần

3/2019 - 4/2019

9/2019 - 10/2019

P.KT&ĐBCLĐT

P.TCCB; các Khoa, Trung tâm

Đảm bảo theo kế hoạch đào tạo; khai thác tối đa nguồn lực cán bộ, giảng viên tham gia coi thi

4

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính

01/2019 - 06/2019

P.KT&ĐBCLĐT

TT.CNTT&TV; các Khoa

Hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính

5

Kiểm định chất lượng Trường giữa kỳ

02/2019 - 06/2019

P.KT&ĐBCLĐT

Các đơn vị liên quan

Đảm bảo theo Quy định của Bộ GD-ĐT

6

Đánh giá ngoài 04 CTĐT

01/2019 - 12/2019

Hội đồng TĐG

P.KT&ĐBCLĐT; các Khoa

Theo yêu cầu và Kế hoạch của Nhà trường

IV

Công tác Khảo sát, ngoại khóa

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch khảo sát của người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, các chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp đối với hoạt động đào tạo; kế hoạch khảo sát tình hình việc làm

01/2019 - 2/2019

P. CTSV

P.KT&ĐBCLĐT; P. Đào tạo; các Khoa

Các kế hoạch chi tiết; đáp ứng yêu cầu của kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo

2

Điều tra khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học đối với các hoạt động đào tạo của Trường

Tổ chức 2 đợt cuối học kỳ (Hoặc đầu kỳ sau)

P.CTSV; P.KT&ĐBCLĐT

Các Khoa

Kết quả khảo sát

3

Điều tra khảo sát lấy ý kiến sinh viên năm học cuối về chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo của Trường

5/2019 - 9/2019

P.CTSV; P.KT&ĐBCLĐT

Các Khoa

Kết quả khảo sát

4

Điều tra khảo sát lấy ý kiến của cựu sinh viên, các nhà khoa học, nhà tuyển dụng, các tổ chức nghề nghiệp về chương trình đào tạo của Trường

Thường xuyên

P.CTSV; P.KT&ĐBCLĐT; P.KHCN& HTQT; P. ĐT

Các Khoa

Kết quả khảo sát

5

Điều tra khảo sát lấy ý kiến CB CNV, giảng viên đối với hoạt động của Nhà trường

11/2019 - 12/2019

P.TCCB; P.KT&ĐBCLĐT

CB-CNV- Người lao động-GV

Kết quả khảo sát

6

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra Trường

Thường xuyên

P.CTSV; P.ĐT

Các Khoa

Kết quả khảo sát

7

Tổ chức hoạt động ngoại khóa; kỹ năng mềm; các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên

01/2019 - 12/2019

P.CTSV

Các Khoa; Đoàn thanh niên

Kế hoạch và các hoạt động cụ thể

V

Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai Kế hoạch nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm 2019

01/2019 - 02/2019

P.KHCN& HTQT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch NCKH và HTQT

2

 Triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019

03/2019 - 12/2019

P.KHCN& HTQT

Các đơn vị liên quan

Đáp ứng theo Kế hoạch NCKH và HTQT đề ra

3

Triển khai các hoạt động Hợp tác quốc tế về đào tạo

03/2019 - 12/2019

P.KHCN& HTQT

Các đơn vị liên quan

Các chương trình đào tạo liên kết, các hoạt động trao đổi sinh viên

VI

Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch, kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

01/2019 - 2/2019

P.HCQT; P. QLĐTXD; TT. CNTT&TV

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch và các hoạt động

2

Triển khai các dự án xây dựng, cải tạo nhà làm việc và học tập

03/2019 - 12/2019

P. QLĐTXD

Các đơn vị liên quan

Các dự án

3

Triển khai cải tạo, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường do đơn vị quản lý

03/2019 - 12/2019

P.HCQT; TT. CNTT&TV

Các đơn vị liên quan

Theo yêu cầu của Nhà trường

VII

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát

 

 

 

 

 

Xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động đào tạo và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo

01/2019 - 12/2019

P.TTGD

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch thanh tra chi tiết từng học kỳ; Đảm bảo đúng quy chế, quy định của Trường

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của chương trình đào tạo;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc triển khai kế hoạch ở các đơn vị góp phần thực hiện thành công Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019;

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019 và xây dựng kế hoạch tiếp theo.

2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng ban, trung tâm để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch của Nhà trường và triển khai các văn bản của Bộ GD-ĐT về công tác đảm bảo chất lượng;

- Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu.

3. Các đơn vị liên quan

- Tổ chức xây dựng các mục tiêu chất lượng, kế hoạch, quy trình, hướng dẫn công việc phù hợp thực trạng của các đơn vị và yêu cầu phát triển của Nhà trường;

- Triển khai thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng, thường xuyên kiểm tra đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động theo từng giai đoạn;

- Báo cáo Ban giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá và các đơn vị có liên quan theo yêu cầu.

Trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019 của Nhà trường.

File đính kèm