Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng


Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

  • 11/01/2018 16:01
  • Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 22/11/2017 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 52-KH/ĐUK về “học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”; Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng trong toàn Đảng bộ Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảng bộ Trường xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu

- Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên. Cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của Nhà trường.

- Các cấp ủy chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt phù hợp với từng khoa, phòng, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường.

- Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe, giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện.

- Thảo luận xây dựng chương trình hành động của chi bộ, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường và đảm bảo điều kiện thực hiện.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

2. Hình thức, thời lượng, thời gian thực hiện Hội nghị

- Các lớp do đảng ủy Trường tổ chức

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Trường.

Thời gian: 1,5 ngày, trong đó có 01 buổi thảo luận.

+ Cơ sở Hà Nội: 9h00’ sáng thứ hai, ngày 15/01/2018;

+ Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc, Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên: Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Báo cáo viên

- Đảng ủy Trường mời những đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận và triển khai Nghị quyết của Đảng, am hiểu sâu về nội dung các Nghị quyết của Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Ban Tổ chức Đảng ủy Trường căn cứ Chương trình hành động của Thành ủy, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tham mưu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” phù hợp với Đảng ủy Trường.

- Các chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến các phòng, khoa, đơn vị trong Nhà trường để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Trường và Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải.

- Người đứng đầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong Đảng ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm.

5. Viết thu hoạch cá nhân

- Sau các lớp học, cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Trường triệu tập phải viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở tập thể Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

- Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các phòng, khoa, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường.

6. Đưa nội dung Nghị quyết Trung ương vào sinh hoạt chi bộ

- Các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần).

- Hoàn thành trong Quý I/2018.

7. Tài liệu học tập

- Sử dụng tài liệu do Trung ương phát hành, gồm: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi - đáp về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phổ biến tài liệu học tập.

8. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt, người học được cung cấp tài liệu trước.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

1. Về phổ biến, tuyên truyền

Đảng ủy Trường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trên các website Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Thời gian từ tháng 12/2017 đến Quý I/2018.

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

- Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

- Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo lên Đảng ủy Khối.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Các chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết và báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết trước ngày 10/01/2018, gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối.

2. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, các ban Đảng ủy Trường tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trược thuộc, đảng bộ bộ bộ phận sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kết quả thực hiện./.

File đính kèm
Tin liên quan