Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT
*

Số: 56 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

 

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 19/11/2018 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 82-KH/ĐUK, ngày 22/11/2018 của Đảng ủy Khối về “học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng”; Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng trong toàn Đảng bộ Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảng bộ Trường xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền giúp các cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

- Việc thảo luận, thông qua chương trình hành động của Nhà trường cần tập trung vào những nội dung sát với Nhà trường, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược và phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

2. Hình thức, thời lượng, thời gian thực hiện Hội nghị

- Các lớp do đảng ủy Trường tổ chức

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Trường.

Thời gian: 01 ngày, trong đó có 01 buổi thảo luận; tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2018.

Lịch cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày:

+ Phân hiệu Hà Nội: 8h00’ sáng ngày 16/01/2019 (thứ tư);

+ Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc 14h00’ chiều ngày 16/01/2019 (thứ tư);

+ Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên 8h30’ sáng ngày 17/01/2019 (thứ năm).

3. Báo cáo viên

- Đảng ủy Trường mời những đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục lý luận và triển khai Nghị quyết của Đảng, am hiểu sâu các lĩnh vực có liên quan đến các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Ban Tổ chức Đảng ủy Trường căn cứ Chương trình hành động của Thành ủy, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tham mưu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” phù hợp với Đảng ủy Trường.

- Các chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến các phòng, khoa, đơn vị trong Nhà trường để xây dựng chương trình hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Trường.

- Người đứng đầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong Đảng ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm.

5. Viết thu hoạch cá nhân

- Sau các lớp học, cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Trường triệu tập phải viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

- Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các phòng, khoa, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường.

6. Tài liệu học tập

- Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáoTrung ương phát hành, gồm: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phổ biến tài liệu học tập.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

1. Về phổ biến, tuyên truyền

Đảng ủy Trường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trên các website Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

- Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

- Ban Tuyên giáo tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, quán triệt nghị quyết, phối hợp với văn phòng, ban tổ chức tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả; Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với các ban Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

2. Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong toàn Trường; xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết tại đơn vị và báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết trước ngày 20/01/2018, gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối./.

 

Nơi nhận:

- ĐUK (để b/c);
- Các đ/c UVBCH ĐU;
- Các ban ĐU;
- Các chi bộ trực thuộc; ĐBBP     (để t/h)
- Lưu BTG, VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đào Văn Đông