Kế hoạch Tăng cường công tác Phòng, chống ma túy năm học 2017 - 2018