Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng Năm học 2017-2018 Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng Năm học 2017-2018

Thực hiện Chương trình công tác SV năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Công nghệ GTVT và Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng năm học 2017 – 2018, như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu

- Hội nghị "Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng " là diễn đàn để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên đang học tập tại Trường;

- Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học;

- Đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường, phát huy Sdân chủ trong Nhà trường;

- Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả.

2. Nội dung

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị sẽ trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác tổ chức dạy và học: nội dung chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; thực hành, thực tập; phương pháp dạy và học; tài liệu học tập; công tác GVCN; các Nội quy, Quy chế, Quy định của Nhà trường đối với sinh viên;

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Những vấn đề liên quan đến môi trường sư phạm, đời sống của sinh viên như: văn hóa ứng xử trong Nhà trường, KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, vệ sinh môi trường;

- Những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên;

- Những vấn đề khác mà sinh viên quan tâm.

3. Thành phần tham dự

Về phía Nhà trường: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên, Giám đốc các cơ sở đào tạo, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm.

Đối với sinh viên: Các Khoa chuyên ngành cử cán bộ lớp sinh viên đại diện theo khóa học, chuyên ngành học.

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc và Thái Nguyên dựa trên kế hoạch bố trí số lượng sinh viên tham dự phù hợp với tình hình thực tế phòng họp trực tuyến của cơ sở.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thời gian, địa điểm: 14h00, ngày 19/4/2018 tại Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở đào tạo.

4.2. Hình thức tổ chức: Đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường.

4.3. Phân công công việc

- Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường rà soát lại những thắc mắc của sinh viên theo biên bản hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2016 – 2017 và báo cáo bằng văn bản gửi Ban Giám hiệu những việc đã làm và chưa làm được trước ngày 09/4/2018, thông qua Phòng Công tác sinh viên.

- Phòng công tác sinh viên: phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phòng Đào tạo, các Cơ sở đào tạo, Trung  tâm, các Khoa triển khai kế hoạch tới các lớp sinh viên, chuẩn bị nội dung chương trình, công tác tổ chức chương trình, tập hợp các ý kiến của sinh viên.

- Phòng HCQT: chuẩn bị trang trí khánh tiết, maket; nội dung maket “Đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng năm học 2017 - 2018”.

- Trung tâm CNTT: Chuẩn bị máy móc thiết bị phục vụ đối thoại trực tuyến tại phòng họp trực tuyến các cơ sở. Chụp ảnh viết bài đăng website Trường.

- Phòng TCKT: chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: cử sinh viên thu nhận các phiếu đóng góp của sinh viên chuyển cho tổ thư ký, chuyển micro cho sinh viên giao lưu, đối thoại.

- Các khoa chuyên ngành: Triển khai kế hoạch tới các lớp sinh viên trong khoa quản lý. Lập danh sách sinh viên tham dự hội nghị theo đúng thành phần.

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp và tổng hợp các ý kiến của sinh viên theo các nội dung tại mục 2 vào biên bản họp lớp và gửi về văn phòng khoa trước ngày 06/4/2018, quản lý sinh viên của Khoa có trách nhiệm tổng hợp gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 09/4/2018 (gửi file văn bản về địa chỉ email phongcthssv@utt.edu.vn).

Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường triển khai theo đúng kế hoạch, đề nghị các đơn vị, các Phòng, Ban, Khoa, Cơ sở đào tạo, Trung tâm chuẩn bị nội dung để trả lời, giải đáp thắc mắc của sinh viên.