Kế hoạch tổ chức Hội thảo Nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, tuyển dụng nhân sự