Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ Đại học K68 - CSĐT Hà Nội


Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân Hệ Đại học K68 - CSĐT Hà Nội

  • 19/08/2017 09:08
  • Thông báo

LỚP SỐ 1, gồm các ngành:

- CNKT Giao thông: các lớp 68DCQA21; 68DCCA-FECON; 68DCCDA; 68DCCD-FECON; 68DCGT21; 68DCGT22; 68DCGT23;

- CNKT CTXD Dân dụng và công nghiệp: các lớp 68DCDD21; 68DCDD22;

- CNKT môi trường: lớp 68DCMO21.

Địa điểm học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ  hai

21/8/2017

8h00 - 11h30

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ ba

22/8/2017

8h00 - 11h30

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường

Trung tâm CNTT

Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ tư

23/8/2017

8h00 -11h30

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ năm

24/8/2017

8h00 - 11h30

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học;

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo

Khoa Công trình

14h00 -17h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC; ĐTN

Thứ sáu

25/8/2017

8h00 - 10h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng KHCN&HTQT

10h30 -11h30

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

Trung tâm TT thư viện

Thứ bảy

26/8/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Thứ hai

28/8/2017

8h00 - 11h30

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên;

Giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ ba

29/8/2017

8h00 - 11h30

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

TT ĐT lái xe

14h00 -16h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC; ĐTN

Thứ tư

30/8/2017

7h30 - 9h30

Phòng chống ma túy học đường

Bộ môn GDPL

9h30 - 11h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ năm

31/8/2017

8h00 -11h30

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

Thứ sáu

01/9/2017

8h00 -11h30

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Thứ  hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ ba

05/9/2017

8h00 -10h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC; ĐTN

Thứ tư

06/9/2017

 

GVCN - CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên; Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

Khoa/ GVCN-CVHT

7h30 - 9h30

+ Lớp 68DCGT21; 68DCGT22; 68DCGT23 (Hội trường lớn);

7h30 - 9h30

+ Lớp 68DCQA21 (Phòng học 501 – A2);

+ Lớp 68DCCA-FECON (Phòng học 502 – A2);

+ Lớp 68DCCDA   (Phòng học 503 – A2);

+ Lớp 68DCCD-FECON (Phòng học 504 – A2).

9h30 -11h30

+ Lớp 68DCMO21(Phòng học 501 – A2).

+ Lớp 68DCDD21(Phòng học 502 – A2);

+ Lớp 68DCDD22 (Phòng học 503 – A2).

Thứ năm

07/9/2017

8h00 -11h30

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến, nhập hồ sơ điện tử sinh viên.

Phòng CTSV

Thứ sáu

08/9/2017

8h00 -11h00

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Đào Nhật Tân (SĐT: 0985080855)

 

LỚP SỐ 2, gồm các ngành:

- CNKT Điện tử - Viễn thông: các lớp 68DCDT21; 68DCDT22;

- Kinh tế xây dựng: các lớp 68DCKX21; 68DCKX22;

- Quản trị kinh doanh: Gồm các lớp 68DCQT21; 68DCQT22; 68DCQT23;

- Tài chính ngân hàng: lớp 68DCTN21;

- Khai thác vận tải: lớp 68DCVT.

Địa điểm học: Hội trường lớn

Thời gian học

Nội dung học tập

Đơn vị

thực hiện

Thứ  hai

21/8/2017

14h00 - 17h00

Ổn định lớp, phổ biến Chương trình công tác sinh viên và các nội dung sinh hoạt tuần công dân

Phòng CTSV

Thứ ba

22/8/2017

14h00 -15h00

Chiếu phim tư liệu về Nhà trường

Trung tâm CNTT

15h00 - 17h00

Chủ trương, đường lối của Đảng; truyền thống và định hướng chiến lược phát triển của Trường

BGH, HĐT

Thứ tư

23/8/2017

14h00 -17h00

Quy chế, quy định về đào tạo; Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn);

Nhu cầu nguồn nhân lực và cơ hội việc làm

Phòng ĐT

Thứ năm

24/8/2017

8h00 - 11h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC; ĐTN

14h00 - 17h00

Tư vấn và hướng dẫn lựa chọn chuyên ngành học;

Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo

Các Khoa chuyên ngành

Thứ sáu

25/8/2017

14h00 - 15h30

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ

Phòng KHCN&HTQT

15h30 -17h00

Công tác Thư viện, Giới thiệu các dịch vụ Thư viện, Thư viện điện tử

Trung tâm TT thư viện

Thứ bảy

26/8/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

27/8/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Thứ hai

28/8/2017

14h00 - 17h00

Công tác Đoàn, Hội sinh viên, các CLB - đội - nhóm; Hoạt động của Đoàn Thanh niên + Hội sinh viên;

Giao lưu văn nghệ.

ĐTN, Hội SV

Thứ ba

29/8/2017

14h00 - 17h00

Luật giao thông đường bộ; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

TT ĐT lái xe

8h00 - 11h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC; ĐTN

Thứ tư

30/8/2017

13h30-15h30

Phòng chống ma túy học đường

Bộ môn GDPL

15h30 - 17h30

Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên; Công tác Đảm bảo chất lượng

Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ năm

31/8/2017

14h00 -17h00

Chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên K68

Báo cáo viên

Thứ sáu

01/9/2017

14h00 -17h00

Chuyên đề GDPL, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Khoa LLCT

Thứ bảy

02/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Chủ nhật

03/9/2017

 

NGHỈ LỄ

 

Thứ  hai

04/9/2017

 

NGHỈ BÙ

 

Thứ ba

05/9/2017

14h00 - 17h00

GIAO LƯU TDTT (địa điểm: tại sân GDTC)

Bộ môn GDTC; ĐTN

Thứ tư

06/9/2017

 

GVCN-CVHT sinh hoạt với lớp sinh viên; Công tác GVCN-CVHT, công tác quản lý lớp; sử dụng sổ tay sinh viên. Bầu ban cán sự lớp, BCH chi đoàn lâm thời

Khoa/ GVCN-CVHT

13h30 – 15h30

+ Lớp 68DCVT (Phòng học: Hội trường lớn)

13h30 - 15h30

+ Lớp 68DCDT21 (Phòng học 501 – A2);

+ Lớp 68DCDT22 (Phòng học 502 – A2);

+ Lớp 68DCKX21 (Phòng học 503 – A2);

+ Lớp 68DCKX22 (Phòng học 504 – A2).

15h30 – 17h30

+ Lớp 68DCQT21 (Phòng học 501 – A2);

+ Lớp 68DCQT22 (Phòng học 502 – A2);

+ Lớp 68DCQT23 (Phòng học 503 – A2);

+ Lớp 68DCTN21 (Phòng học 504 – A2).

Thứ năm

07/9/2017

14h00 - 17h00

Quy chế công tác SV, Hướng dẫn thủ tục hành chính sinh viên (VPMC) và hướng dẫn hành chính một cửa trực tuyến. Hồ sơ điện tử sinh viên

Phòng CTSV

Thứ sáu

08/9/2017

13h00 - 17h00

Đánh giá kết quả đợt học tập tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Phòng CTSV + Phòng KT&ĐBCLĐT

Thứ bảy

09/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chủ nhật

10/9/2017

 

NGHỈ HỌC

 

Chú ý: Những sinh viên không tham dự học tập và không tham dự bài viết thu hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận khóa học và  phải trả nợ vào dịp hè.

Phụ trách lớp: Bùi Bá Vương (SĐT: 01649599880).

File đính kèm
Tin liên quan