Thông báo cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về Thông tin - Tín hiệu đường sắt và khóa đào tạo Môi trường đường sắt thuộc Dự án DEEP do KOICA tài trợ