Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình