Thông báo học bổng Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công năm học 2017 - 2019 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam