Thông báo hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018