Thông báo kiểm tra, ký xác nhận thu nhập cá nhân năm 2017