Thông báo mời tham dự Chương trình đào tạo trực tuyến về chính sách môi trường 2017