Thông báo mời tham gia Khóa đào tạo Quy hoạch đô thị bền vững và quản lý đất