Thông báo mời tham gia Khóa đào tạo Xây dựng chiến lược về điện tử số