Thông báo Tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong các dự án xây dựng công trình giao thông