Thông báo tham dự Khóa học K95A Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018