Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2018


Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2018

  • 01/02/2019 09:02
  • Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

Số: 362/TB-HĐTTVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 30/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2018; Văn bản số 356/TB-ĐHCNGTVT ngày 30/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2018, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

 

1. Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1

Đúng 8 giờ 30 phút, ngày 21/02/2019 (Thứ 5) các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2018 tại Văn bản số 356/TB-ĐHCNGTVT ngày 30/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, có mặt tại Hội trường tầng 4 Thư viện, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội để làm các thủ tục và phổ biến nội dung thi.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1

a) Thời gian

Ngày thi

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

23/02/2019

(Thứ 7)

Khai mạc kỳ thi

Từ 7h15’

đến 7h45’

 

Thi Vòng 1

(thi trắc nghiệm gồm 3 phần)

Phần I: Kiến thức chung

Từ 8h30’

đến 9h30’

 

Phần II: Tiếng Anh

Từ 10h15’

đến 10h45’

 

Phần III: Tin học

Từ 11h15’

đến 11h45’

 

b) Địa điểm

Tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (số 54 phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội).

Lưu ý:  

- Tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự thi đều phải có mặt để dự khai mạc đúng thời gian quy định.

- Số báo danh, số phòng thi, sơ đồ chỉ dẫn phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 ngày. Thí sinh tự đối chiếu thông tin trên bảng niêm yết với hồ sơ cá nhân, nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng thi tuyển viên chức (qua phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 202, nhà H1) để được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào phòng thi.

3. Lệ phí dự thi, thẻ dự thi

- Lệ phí dự thi là 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

- Thí sinh nhận được thông báo này đến đóng lệ phí dự thi và nộp 02 ảnh (3x4) để làm thẻ dự thi tại Phòng 205 nhà H1, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, trước ngày 16/02/2019.

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo để thí sinh dự thi biết và thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Hội đồng thi tuyển viên chức (qua phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 202, nhà H1, số điện thoại liên hệ: 0243.552.6339) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Đảng ủy Trường (để báo cáo);
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Chủ tịch Hội đồng Trường (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng TTVC;
- Cổng TTĐT (để đưa tin);
- Lưu: VT, TCCB.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

Tin liên quan