Thông báo Tuyển chọn cán bộ, viên chức dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019