Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017


Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

  • 11/12/2017 22:12
  • Thông báo

Thực hiện Quyết định số 3371/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Vị trí Chuyên viên: Tuyển 09 viên chức.

1.1 Vị trí Chuyên viên tại CSĐT Hà Nội: Tuyển 08 viên chức vào các vị trí việc làm sau:

1.1.1. Vị trí công tác đào tạo: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

- Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành Kỹ thuật; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác tại các trường đại học.

1.1.2. Vị trí công tác tổ chức, cán bộ: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

- Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành Kinh tế; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

1.1.3. Vị trí công tác Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành Kỹ thuật; có khả năng sử dụng tiếng Pháp trong công việc và giao tiếp tốt; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

1.1.4. Vị trí công tác sinh viên: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

1.1.5. Vị trí Quản trị - Thiết bị: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

1.1.6. Vị trí Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

1.2. Vị trí Chuyên viên tại CSĐT Vĩnh Phúc: Tuyển 01 viên chức vào vị trí công tác tổ chức, cán bộ: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành Hành chính học; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2. Vị trí Giảng viên: Tuyển 59 viên chức, trong đó:

2.1. Vị trí Giảng viên tại CSĐT Hà Nội: Tuyển 47 viên chức vào các vị trí việc làm sau:

2.1.1. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Công trình: Tuyển 21 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cầu - Hầm: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Xây dựng Cầu - Hầm.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Đường bộ: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Đo đạc - Khảo sát công trình: Tuyển 03 viên chức, trong đó:

+ Tuyển 01 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Địa chất;

+ Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông hoặc Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Địa kỹ thuật: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Địa chất công trình hoặc Cơ học chất rắn.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Kết cấu - Vật liệu: Tuyển 06 viên chức, trong đó:

+ Tuyển 02 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Kết cấu, công trình xây dựng;

+ Tuyển 03 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông hoặc Xây dựng; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

+ Tuyển 01 viên chức giảng dạy và phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Trường, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ngành Kỹ thuật; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy và công tác Đoàn Thanh niên cấp trường tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: Tuyển 04 viên chức, trong đó:

+ Tuyển 02 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Kết cấu công trình hoặc Cơ học công trình;

+ Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Tin học công trình: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Thí nghiệm công trình: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.1.2. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Cơ khí: Tuyển 05 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Ô tô: Tuyển 04 viên chức, trong đó:

+ Tuyển 01 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Cơ khí động lực;

+ Tuyển 03 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kỹ thuật ô tô hoặc Cơ điện tử; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Máy xây dựng: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Cơ khí; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.1.3. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Kinh tế vận tải: Tuyển 07 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Tổ chức và Quản lý vận tải.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Quản trị kinh doanh: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

+ Tuyển 01 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh.

+ Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kinh tế; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán: Tuyển 03 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.1.4. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản: Tuyển 05 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Vật lý: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Vật lý; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Toán: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Toán học; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Tiếng Anh; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.1.5. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin: Tuyển 07 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống thông tin: Tuyển 04 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc Khoa học máy tính; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Điện tử viễn thông: Tuyển 03 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Viễn thông hoặc Cơ điện tử; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.1.6. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Cơ sở kỹ thuật: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

+ Tuyển 01 viên chức, yêu cầu trình độ tiến sĩ thuộc lĩnh vực Cơ học vật liệu;

+ Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.2. Vị trí Giảng viên tại CSĐT Vĩnh Phúc: Tuyển 12 viên chức vào các vị trí việc làm sau:

2.2.1. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Công trình: Tuyển 05 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cầu - Hầm: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng Cầu - Hầm; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Đường bộ: Tuyển 03 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Xưởng công trình: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.2.2. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Cơ khí: Tuyển 01 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Ô tô: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Cơ khí; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.2.3. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Kinh tế vận tải: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán: Tuyển 02 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Kế toán hoặc Kiểm toán; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.2.4. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống thông tin: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc Khoa học máy tính; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, hoặc Khoa học máy tính; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

2.2.5. Vị trí Giảng dạy tại Khoa Cơ sở kỹ thuật: Tuyển 02 viên chức, trong đó:

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

- Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu: Tuyển 01 viên chức, yêu cầu tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm trên tại các trường đại học.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm và của Trường.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; có dị dạng về hình thể, nói ngọng, nói lắp, đang trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Điều kiện cụ thể

a, Đối với dự tuyển chuyên viên

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

b, Đối với dự tuyển giảng viên

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với người dự tuyển giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN, ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:

a, Môn kiến thức chung

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi: 120 phút

- Nội dung thi: Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về giáo dục và đào tạo, ngành Giao thông vận tải; hiểu biết về Trường Đại học Công nghệ GTVT.

b, Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và Thi thực hành

- Thời gian thi: Thi trắc nghiệm trên giấy 30 phút; Thi thực hành 50 phút

- Nội dung thi:

* Đối với vị trí Chuyên viên:

- Thi trắc nghiệm: Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghệ GTVT; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với chuyên viên và các quy định khác liên quan đến vị trí tuyển dụng.

- Thi thực hành: Chuẩn bị 01 báo cáo chuyên đề về lĩnh vực thuộc vị trí việc làm cần tuyển, trình bày trước Hội đồng và trả lời phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. 

* Đối với vị trí Giảng viên:

- Thi trắc nghiệm: Về mục tiêu, định hướng đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT; quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; chế độ làm việc của giảng viên; chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ GTVT; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định khác liên quan đến vị trí tuyển dụng.

- Thi thực hành: Chuẩn bị 05 tiết của một môn học thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển, bốc thăm và thực hành giảng 01 tiết, trả lời phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, các kỹ năng sư phạm trước Hội đồng.

c, Thi ngoại ngữ

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi: 60 phút

- Nội dung thi: Thi tiếng Anh

d, Thi tin học văn phòng

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

- Thời gian thi: 30 phút

- Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows và các ứng dụng office

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng quy định tại điểm c, d mục 1 phần III.

2. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi ngoại ngữ đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học văn phòng đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3. Cách tính điểm

-  Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1; Phần thi thực hành tính hệ số 2.

- Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người dự tuyển thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

4. Xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc lấy kết quả thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỆN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, các chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Hai (02) ảnh màu 4x6 cm, ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau, hai (02) phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin;

- Giấy xác nhận quá trình tham gia BHXH của cơ quan BHXH; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp yêu cầu về kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Các giấy tờ liên quan minh chứng kinh nghiệm công tác.

2. Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

Thời gian: Từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 12/01/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 278 Đường Lam Sơn, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc hoặc số 54 Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0211.371.2295 0243.552.6339.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THI TUYỂN:

Tháng 01 năm 2018.

Lưu ý: Chi tiết thông tin xem trên Website: www. utt.edu.vn, bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT và Thông báo tuyển dụng được đăng trên Báo Giao thông.

Tin liên quan