Thông báo về việc triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải